การกำกับกิจการที่ดี

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและสร้างระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้  เพื่อเป็นหลักประกันที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งพิทักษ์สิทธิ ดูแลผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

นโยบายการกำกับกิจการที่ดี (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

Powered by MakeWebEasy.com