การกำกับกิจการที่ดี

image

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและสร้างระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้  เพื่อเป็นหลักประกันที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งพิทักษ์สิทธิ ดูแลผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

นโยบายการกำกับกิจการที่ดี (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption)
ทางบริษัทให้ความสำคัญกับจริยธรรมที่เกิดและได้ให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้น ทางบริษัทได้วางแนวทางการป้องกันไว้ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้