การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 23-9-2562)

 

รายงานการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 09-07-2563

รายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุม เมื่อวันที่ 12-9-2562
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 25-9-2562)

 

หนังสือเชิญประชุม  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 20-5-2563)


 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (มอบแบบเป็นการทั่วไป)
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 20-5-2563


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (มอบแบบกำหนดรายละเอียด)
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 20-5-2563


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ใช้เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 20-5-2563


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 20-5-2563


 

Powered by MakeWebEasy.com