การประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 23-9-2562)

รายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุม เมื่อวันที่ 12-9-2562
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 25-9-2562)

 

หนังสือเชิญประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 16-3-2563)


 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (มอบเป็นการทั่วไป)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 16-3-2563)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (มอบแบบกำหนดรายละเอียด)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 16-3-2563)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ)
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 16-3-2563)

 

แบบตอบรับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 16-3-2563)

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม และยกเลิกรถรับส่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 30-3-2563)

แนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
(เอกสารนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เมื่อวันที่ 30-3-2563)

 

Powered by MakeWebEasy.com