การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 09-07-2563


ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 01-09-2563

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 03-09-2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 - ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 11-03-2564


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ประจำปี 2564 (มอบเป็นการทั่วไป)
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 11-03-2564 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประจำปี 2564 (มอบแบบกำหนดรายละเอียด)
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 11-03-2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ประจำปี 2564 (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 11-03-2564 


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 - แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 11-03-2564 


 

 

ขอยกเลิก รถตู้ รับ-ส่ง ผู้ถือหุ้น และขอยกเลิกกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2564
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 19-04-2564


รายงานการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 05-05-2564

 

Powered by MakeWebEasy.com