คณะกรรมการและผู้บริหาร

image

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อตำแหน่ง
  1. นายประทีป ทีปกรสุขเกษมประธานกรรมการบริษัท
  2. นายรังสี ทีปกรสุขเกษมกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท
  3. นางสาวจารณี จังสมบัติศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท
  4. นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษมกรรมการบริษัท
  5. นายสุรพล เติมอริยบุตรกรรมการบริษัท
  6. นางธิดา ธรรมสาโรชประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  7. ร้อยตรี สมควร สุธรรมโนกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
  8. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
image

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อตำแหน่ง
  1. นายประทีป ทีปกรสุขเกษมประธานกรรมการบริหาร
  2. นายรังสี ทีปกรสุขเกษมกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
  3. นางสาวจารณี จังสมบัติศิริผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /  กรรมการบริหาร
  4. นางสาวสมนึก  ชัยธนะกุลมงคลผู้จัดการฝ่ายโรงงาน / กรรมการบริหาร
  5. นางสาวพรรณกมล เผ่าไทยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมธุรกิจ / กรรมการบริหาร
  6. นายชิณณเดช  ศิโรเวฐนุกูลผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย / กรรมการบริหาร
  7. นายฉันทวุฒิ  ยินดีสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน / กรรมการบริหาร
Powered by MakeWebEasy.com