เอกสารสำหรับนักลงทุน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) ประจำปี 2563
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 18-03-2564


ข้อบังคับของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 18-03-2564

ขอยกเลิก รถตู้ รับ-ส่ง ผู้ถือหุ้น และขอยกเลิกกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2564
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 19-04-2564

 

รายงานประจำปี 2563
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 18-03-2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม กิจกรรมผู้ถือหุ้น เยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2564   
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 16-04-2564

หนังสือรับรองบริษัท
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 27-04-2564


กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี  2564
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 02-11-2563

แบบตอบรับกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2564  
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 07-03-2564 

หนังสือบริคณห์สนธิ ของ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
วันเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 27-04-2564

จดหมายข่าวผลประกอบการของบริษัท ประจำไตรมาส 1/2563
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 8-5-2563 

จดหมายข่าวผลประกอบการของบริษัท ประจำไตรมาส 4/2563
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 19-02-2564

 

เอกสารประกอบกิจกรรม Opportunity Day ประจำไตรมาส 4/2563
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 11.15 - 12.00 น.
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 08-04-2564 

แบบฟอร์มแสดงความจำนง - การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (SMART-W2) ครั้งที่ 4 
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 09-08-2564

แจ้งรายละเอียด - การใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (SMART-W2) ครั้งที่ 4 
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 09-08-2564

จดหมายข่าวผลประกอบการของบริษัท ประจำไตรมาส 1/2564  
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 10-05-2564

จดหมายข่าวผลประกอบการของบริษัท ประจำไตรมาส 2/2564  
วันเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท 09-08-2564

 

เอกสารอื่นๆ
Powered by MakeWebEasy.com