ประวัติความเป็นมา

     บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (Smart Concrete Public Company Limited) ผู้ผลิตอิฐมวลเบา สมาร์ทบล็อค G4 อิฐมวลเบา ประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำลังรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร สานักงาน ฯลฯ แทนอิฐทั่วไป เนื่องจากคุณสมบัติของอิฐมวลเบาที่กันความร้อน กันเสียงรบกวน และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีทุนจดทะเบียน 460,000,240 บาท

    สำนักงานขายตั้งอยู่ เลขที่ 947/144 หมู่ที่ 12 อาคาร บางนาคอมเพล็กซ์ ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ และโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 9 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 เริ่มเปิดดำเนินการผลิตตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2548 ซึ่งโรงงานมีกาลังการผลิต 1,020 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือ 4.5 ล้านตารางเมตรต่อปีโดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นสมาร์ท บล็อคเย็น (SMART บล็อคเย็น) 

    โดยทางกลุ่มบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้เลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่สมบูรณ์แบบ และทันสมัยโดยได้เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ CSB Technology ซึ่งได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันโดยตรงซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรที่มีความเชี่ยวชาญและทันสมัยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

 

พัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2547

 • จัดตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อบริษัท ออโตเครป แอเรทเต็ด คอนกรีตโปรดัก จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 350.00 ล้านบาท
 • บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท 2.15 กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • จัดตั้งสำนักงานขายในเขตกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 947/144 บางนาคอมเพล็กซ์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

ปี 2549

 • คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "มอก.1505-2541"
 • บริษัทเริ่มเดินเครื่องจักรผลิตคอนกรีตมวลเบาด้วยกำลังการผลิต 3 ล้านตารางเมตรต่อปี และเริ่มจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สมาร์ทบล็อคเย็น"

ปี 2550

 • บริษัทเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเครื่องหมายการค้า "สมาร์ทบล็อคเย็น"

ปี 2554

 • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 180.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 530.00 ล้านบาท

ปี 2555

 • บริษัทขยายกำลังการผลิตคอนกรีตมวลเบาเพิ่มขึ้นเป็น 4.50 ล้านตารางเมตรต่อปี
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทใหญ่ มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 530.00 ล้านบาท เหลือจำนวน 389.55 ล้านบาท เพื่อจัดโครงสร้างตามแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
image
image

ปี 2556

 • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 7.35 บาท เหลือหุ้นละ 1 บาท
   แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)” 
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 70.45 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 460.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 460.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
  • ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SMART จำนวน 70.45 ล้านหุ้น รวมกับหุ้นสามัญเดิม ของ SMART ที่บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CCP ถือกรรมสิทธิ์อยู่บางส่วน จำนวน 44.55 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น115.00 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) 
  • ให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
  • เปลี่ยนชื่อทางการตลาด (Re-branding) จาก “SMART BLOCK” เป็น “SMART บล็อคเย็น” 
  • ก่อสร้างคลังเก็บวัตถุดิบและติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอิฐมวลเบาเป็น 4.5 ล้านตารางเมตรต่อปี จากเดิม 3.0 ล้านตารางเมตรต่อปี 

ปี 2557

 • หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557

ปี 2559

 • ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรรับรอง “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม 2559” (Total Innovation Management Award 2016)ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการไทยที่มีการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กรได้เป็นอย่างดี และพร้อมเป็นแบบในการส่งเสริมและสร้างความสามารถทางนวัตกรรมให้กับองค์กรในประเทศ

ปี 2560

 • ได้รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง หรือฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาภายใต้ โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานงานโดยการติดฉลาก จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน

 ปี 2566

 • ได้รับมอบประกาศนียบัตรการรับรอง “เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ปีงบประมาณ 2566" จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  โดยเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่ ตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้